• Podstawa Prawna

   

  Poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie:

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t. ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 605 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086 ze zm.)
 • Kto jest właścicielem Dokumentacji Medycznej?

  Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.

  Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

 • Komu może być udostępniona Dokumentacja Medyczna?

  Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
  • osobie upoważnionej przez pacjenta
  • uprawnionym lub upoważnionym organom.
 • Jakie są formy udostępniania Dokumentacji Medycznej?

  Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Zasady odpłatności

  Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.  Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.06.2022r. – 31.08.2022r. wynoszą odpowiednio:
  12,47zł
  0,43 zł
  2,49 zł

 • Karta Uodpornienia

  Informujemy, że zgodnie z § 11. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086 ze zm.) w przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

 • Przekazywanie Dokumentacji Medycznej Zakładom Ubezpieczeniowym

  Informujemy również, że udostępniamy dokumentację medyczną pacjentów Zakładom Ubezpieczeniowym.

  Wystąpienie o przekazanie kserokopii dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w Rejestracji Poradni Ogólnej lub pisemnie na adres NZOZ “ARS MEDICA” Przychodnia Lekarska w Inowrocławiu.  Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
  • podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji
  • imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji
  • informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • numer PESEL – jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami,
   • serię i numer dokumentu tożsamości – jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami
  • oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

  Wysokość opłat za udzielenie informacji określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany do udzielenia informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego (Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie).