STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w NZOZ „ARS MEDICA” Przychodnia Lekarska w Inowrocławiu

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad

 

 1. Teleporady pacjentom są udzielane przy użyciu systemów łączności (telefon) oraz przy użyciu systemów teleinformatycznych (telewizyta).
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne POZ zgodnie z zakresem ich kompetencji.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez
  • kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej w godzinach 8:00-18:00:
   • 52 355 20 22 – PORADNIA OGÓLNA
   • 52 357 00 04 – PORADNIA DZIECIĘCA
  • Rejestrację online (24h) przez:
 1. Zapotrzebowanie na recepty na leki stosowane w przypadku chorób przewlekłych można zgłaszać:
 1. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna POZ) w ustalonym terminie teleporady (godzina telefonu ze strony personelu medycznego może ulec zmianie (+/- 30 min), uwzględniając różny czas potrzebny do przeprowadzenia teleporady pacjentów zapisanych bieżącego dnia) nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem na numer kontaktowy wskazany w jego karcie. W przypadku pacjenta małoletniego kontakt następuję do opiekuna ustawowego pod numer wskazany w karcie dziecka. Konsultacja telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji w oparciu o dane widniejące w dokumentacji i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta. W sytuacji braku kontaktu z pacjentem w wyznaczonym czasie, personel podejmuje trzykrotną jego próbę, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Skutkiem 3-krotnego braku kontaktu (np. braku sygnału, włączająca się poczta głosowa, nie odebranie połączenia), jest anulowanie teleporady ze stosownym wpisem w dokumentację medyczną  i koniecznością ponownego umówienia się Pacjenta na teleporadę.
 2. Podczas teleporady na podstawie zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji medycznej stawiane jest rozpoznanie. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych (e-recepta, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, e-zwolnienie lekarskie – kody umożliwiające realizację dokumentów elektronicznych przekazywane są telefonicznie, przez wiadomość SMS lub przez aplikację VisiMed), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które są do odbioru w rejestracji medycznej.
 1. Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.
 2. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem POZ. Konieczność osobistego kontaktu może stwierdzić też personel medyczny POZ w trakcie udzielenia teleporady, zwłaszcza gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady.
 3. Udzielenie teleporady odnotowane jest w dokumentacji medycznej pacjenta jako realizacja świadczenia zdrowotnego.
 4. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem procedur sanitarnych i środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu, wystawionych e-dokumentach czy zwolnieniu lekarskim (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje:

 1. realizacji e-recepty:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 1. realizacji e-skierowania:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 1. realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395)

Art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)