Szanowni Pacjenci,

Dnia 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym poprzez telefon. Przetwarzamy imiona i nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), nałogi, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby i przebiegu leczenia.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA” Przychodnia Lekarska s. c., Magdalena Hus, Jacek Szymczak, ul. Średnia 5, 88-100 Inowrocław. W razie konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych można wysłać maila na adres: info@nzozarsmedica.pl
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służa ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowie pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, pielęgniarskim i położniczym, stawianiu diagnozy medycznej i otrzymywaniu wyników badań. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego (wypłaty świadczeń związanych z niezdolnością do pracy), NFZ w zakresie rodzaju usług medycznych osoby ubezpieczonej, ubezpieczycielom komercyjnym w związku z prywatnym ubezpieczeniem (po wcześniejszym uzyskaniu zgody pacjenta).
Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie, to macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
2. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
5. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
8. wniesieniu skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem info@nzozarsmedica.pl lub poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
NZOZ „ARS MEDICA” Przychodnia Lekarska
ul. Średnia 5, 88-100 Inowrocław